Skip to main content

T’estàs donant d’alta a l’Associació  Acompanya’m StQgat,

 

Extracte dels drets i deures dels membres d’Associació

 

Article 6; drets dels membres

Són drets dels membres de l’associació;

 

 1. Assistir amb veu i vot a les reunions de l’Assemblea General.
 2. Elegir o ser elegits per als llocs de representació o per exercir càrrecs directius.
 3. Exercir la representació que se’ls confereixi en cada cas.
 4. Proposar, participar i dirigir programes, així com concórrer a tots els actes en que participi l’entitat, de la forma prescrita en cada cas.
 5. Intervenir en el govern, les gestions, els serveis i les activitats de l’associació, d’acord amb les normes legals i estatutàries
 6. Exposar a l’Assemblea i a la Junta Directiva tot el que considerin que pugui contribuir a fer més plena la vida de l’associació i més eficaç la realització dels objectius social bàsics.
 7. Sol·licitar i obtenir explicacions sobre l’administració i la gestió de la Junta Directiva o dels mandataris de l’associació.
 8. Ésser escoltats prèviament a l’adopció de mesures disciplinàries
 9. Rebre informació sobre les activitats de l’associació.
 10. Fer ús dels serveis, espais i elements comuns que l’associació estableixi o tingui a la seva disposició.
 11. Formar part electa o voluntària en grups de treball.
 12. Posseir un exemplar dels estatuts, el Reglament Intem, els procediments parlamentaris i manuals de la entitat.
 13. Consultar els llibres de l’associació.

 

 

Article 7: deures dels membres;

Són deures dels membres de l’associació:

 1. Comprometre’s amb les finalitats de l’associació i participar activament per assolir-les.
 2. Contribuir al sosteniment de l’associació amb el pagament de quotes (si escau), derrames i altres aportacions econòmiques fixades pels estatuts i aprovades d’acord amb aquests.
 3. Complir la resta d ‘obligacions que resultin de les disposicions estatutàries.
 4. Acatar i complir els acords vàlidament adoptats pels òrgans de govern de l’associació.
 5. Exercir diligentment els càrrecs pel als quals han estat elegits.
 6. Observar una bona conducta individual i cívica.

Article 8: Baixa del membre:

La condició de membre es pot perdre de forma provisional o definitiva.

 1. Trasllat de residència
 2. Malaltia greu o traspàs
 3. Finalització de la convivència amb la persona discapacitada
instagram default popup image round
Follow Me
502k 100k 3 month ago
Share